Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast PoodříPoodří se nachází v severovýchodní části Moravské brány a svým severním cípem zasahuje také do území města Ostravy. Hlavní osou chráněného území protéká řeka Odra. Koryto Odry je obklopené nivou, na kterou navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Chráněná krajinná oblast Poodří byla poprvé vyhlášena v roce 1991. V únoru 2017 došlo ke znovuvyhlášení, kdy byly, pro přehlednější správu, změněny hranice chráněného území a nově upravené zonace. Poodří je také zařazeno do soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita a zároveň jako ptačí oblast.

Původní meandry řeky, které jsou patrné po celé délce toku na území CHKO Poodří, jsou doplněny vlivy antropogenního hospodaření. Důležitými antropogenními tvary reliéfů jsou rybniční hráze, náhony mlýnů a pil a kanály spojující jednotlivé rybníky. I přes toto ovlivnění člověkem území CHKO Poodří je vyjímečné svou zachovalostí vodního režimu. Řeka zde přirozeně vytváří volné meandry, které jsou neustále odstavovány a nahrazovány novými. Tímto vzniká unikátní krajina luk, remízků, lužních lesů a rybníků.

Flóra

KakostPestrost květeny je dána častým střídáním různých typů stanovišť. Na loukách lze podle způsobu obhospodařovávání najít několik typů společenstev. Na nejvlhčích místech to jsou zástupci ostřic. Na méně vlhkých potom převládají pcháčová společenstva. Při nízké intenzitě kosení přechází tato společenstva až do tužebníkových lad. Nejméně náročné na vlhkost jsou ovsíkové louky. Při okrajích rybníků najdeme porosty rákosin. Dále od břehů můžeme pozorovat zástupce vodních rostlin s kriticky ohroženým druhem kotvice plovoucí (Trapa natans). Vlastní druhové složení mají také tůně a slepá ramena.

Lesy zaujímají v Poodří jen 10% plochy, ale na území města Ostravy je jejich zastoupení větší, protože jednotlivé lesní komplexy jsou z velké části součástí přírodních rezervací. Nejhojněji jsou zastoupena společenstva tvrdých luhů s dominantními duby letními (Quercus robur). Pro bylinné patro je typický jarní aspekt.

Na území CHKO Poodří  najdeme i údolní jasanovo-olšové luhy. V ohybech meandrů se hojně vyskytují měkké luhy. Měkké luhy jsou bohužel čím dál tím více narušovány invazemi nepůvodních druhů rostlin. Z těchto invazních druhů můžeme jmenovat například netýkavku žlaznatou (Impatiens glandulifera), slunečnici topinambur (Helianthus tuberosu) a především křídlatku japonskou (Reynoutria japonica).

Fauna

obojživelníciZoogeograficky území CHKO Poodří náleží do oblasti palearktické, podoblasti eurosibiřské, provincie listnatých lesů. Na území žije bohatá fauna beozobratlých živočichů. Jen pavouků zde žije 154 druhů.

Společenstva ryb v povodí řeky Odry patří mezi přirozeně druhově méně početné a druhová skladba je pozměněná umělým zarybňováním. Nejpočetnější skupinou obratlovců na území CHKO Poodří jsou obojživelníci. Zvláště početné jsou populace skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana zeleného (Rana kl. Esculenta). Doposud bylo na území CHKO Poodří zpozorováno přes 400 druhů ptáků (více než 60% ptačích druhů České republiky). Ze savců je nejzajímavějším zástupcem bobr evropský (Castor fiber), který se sem přirozeně rozšířil v roce 2002. Vedle jiných zde žije například šestnáct druhů netopýrů.


Zdroj: http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/