Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PR Polanský les

Přírodní rezervace Polanský les se nachází v jižní části města Ostravy na území CHKO Poodří. Důvodem ochrany je lužní les, který je jedinečným reliktem Poodří. Rezervace je tvořená tvrdým luhem, který je ponecháván samovolnému vývoji s vyloučením lesnického hospodaření a omezením lidských zásahů.

Nejvýznamnější jsou staré porosty smíšeného listnatého lesa s převahou jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a dubu letního (Quercus robur). Dále zde nalezneme javory, lípy, habry a jednotlivě vzostlé jilmy. Významné je také keřové patro se  střemchou obecnou (Prunus padus) doplněnou lískou, hlohem, bezem, kalinou a brslenem. V bylinném patře převládá zastoupení rostlin jarního aspektu, včetně zástupců chráněných druhů jako jsou sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Je možno zde najít také dvacetdevět druhů hub uvedených v Červeném seznamu.
Polanský les
Mezi typické skupiny živočichů žijících na území Polanského lesa patří netopýři, brouci, ptáci a v menší míře také obojživelníci a plazi. Brouci jsou zastoupení převážně střevlíkovitými. Významné jsou také druhy saproxylické, vázané vývojem na dřevo v různém stupni rozpadu a na dutiny stromů. Chráněným zástupcem je lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) vázaný na kůru stromů a trouchnivé dřevo.

Z netopýrů zde žije devět lesních druhů, nejvýznamnější jsou netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) či netopýr ušatý (Plecotus auritus).Z řad obojživelníků převažuje skupina hnědých skokanů. Z ptáků jsou významné hnízní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), morčáka velkého (Mergus merganser) a strakapouda prostředního (Dendrocopos medius).  Z dravců zde hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis).

Pozor! Pohyb návštěvníků je možný pouze po vyznačených cestách a cyklistů pouze po zpevněných úsecích  lesních cest. Samovolný vývoj lesa je spojený s nebezpečím pádů stromů a větví a pohyb návštěvníků po rezervaci je vždy na vlastní nebezpečí!


Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=330