Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

NPR Polanská niva

Národní přírodní rezervace Polanská niva se nachází v jižní části města Ostravy na území CHKO Poodří. Důvodem ochrany je jedinečnost lužního lesa v nivě meandrující řeky Odry, s jejími četnými slepými rameny a tůněmi. Lesní porosty tvrdého luhu, zaplavovaného lužního lesa, ve kterém dominují stromy s tvrdým dřevem, jsou ponechávány samovolnému vývoji s vyloučením lesnického hospodaření. Zhruba třetinu rezervace tvoří lužní les zvaný Blücherův.

Flóra

lužní lesZákladními dřevinammi jsou jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur). V pestrém keřovém patru jsou nejtypičtějšími zástupci brslen evropský (Euonymus europaeus) a střemcha obecná  (Prunus padus). Bylinné patro je potom charakterizováno zapojením v jarním aspektu.  V tomto období zde najdeme husté porosty  sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) a česneku medvědího (Allium ursinum). Na březích rybníků najdeme vrbové porosty, zejména vrby bílé (Salix alba). Na hladině potom kotvici plovoucí (Trapa natans), nepukalku plovoucí (Salvinia natans) a rdest světlý (Potamogeton lucens).

Fauna

LabuťNa rybnících v létě dominují obojživelníci. Z ptáků zde hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a vzácně také moták pochop (Circus aeruginosus). V hlinitých březích hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) a břehule říční (Riparia riparia). Řeka Odra díky přirozenému meandrujícímu korytu poskytuje útočiště pro mnoho bezobrastlých i ryb. Nejvýznamnější jsou měkkýš velevrub malířský (Unio pictorum) a ryba ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus). V březích řeky mají nory bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra).

Nezapomeňte, že v národních přírodních rezervacích je zakázán vstup a vjezd mimo vyznačené cesty, sběr rostlin a odchyt živočichů nebo táboření a rozdělávání ohně!


Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=925